Nội dung trang hệ thống cửa hàng. Có thể sử dụng plugin chuyên dụng này:

DevVN Local Store

Link: https://wordpress.org/plugins/devvn-local-store/